Lavėnų socialinės globos namai » Priėmimas

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Priėmimas

 • Į globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios.
 • Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą.
 • Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija.
 • Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui.
 • Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje.

       

        Pateikiami šie dokumentai:

 • Siuntimas į stacionarią globos įstaigą.
 • Prašymo (asmens ar jo globėjo) kopija.
 • Asmens socialinės globos poreikio vertinimas.
 • Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo.
 • Sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje.
 • Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį.
 • Nekilnojamo turto registro pažyma.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 • Medicinos dokumentų išrašas (F027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis.
 • Neįgaliojo pažymėjimas.
 • Darbingumo lygio pažymos, specialiojo poreikio nustatymo pažymų (SP-1, SP-2) kopijos.
 • Teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus).
 • Kompensuojamų vaistų pasas.